Algemene voorwaarden versie 2023

Wanneer u als klant bij Huidstudio Zuiver een afspraak voor een behandeling maakt, een behandeling ondergaat of al een behandeling heeft ondergaan gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Hier kan zowel de klant als Huidstudio Zuiver zich ten alle tijden op beroepen.

Algemeen

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Huidstudio Zuiver en de klant.
Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn, dan is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Toegankelijkheid

• De Huidstudio is gevestigd op de eerste verdieping in het pand van Remaiko’s Haircompany. Via 2 trappen is de Huidstudio te bereiken. Er is geen lift aanwezig! De trap is voorzien van leuningen aan beide zijde. Het betreden van de trap geschiedt op eigen risico.

Afspraken

• De klant moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven aan Huidstudio Zuiver, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de klant voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Huidstudio Zuiver 50% van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen van het geldende uurtarief.

• Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.

• Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, kan Huidstudio Zuiver de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.

• Huidstudio Zuiver moet verhindering door overmacht voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

• Alle nabehandelingen bij PMU behandelingen dienen binnen 2 maanden plaats te vinden. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid om tijdig een afspraak te maken. Indien u deze gratis nabehandeling niet binnen 2 maanden laat plaatsvinden vervalt de gratis nabehandeling. Er kan geen rekening worden gehouden met overmacht!

Verantwoording en eigen risico

• Alle opdrachten van klant aan Huidstudio Zuiver worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de klant.

• Door opdracht te geven aan Huidstudio Zuiver verklaart klant bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

• Door opdracht te geven aan Huidstudio Zuiver tot het aanbrengen van PMU verklaart klant tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C, aids of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd).

• Tevens verklaart klant dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Huidstudio Zuiver in gevaar kan brengen.

• Klant verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen en bewust is.

• Klant verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Aansprakelijkheid

• Klant geeft een opdracht aan Huidstudio Zuiver, hierbij verklaart Huidstudio Zuiver dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.

• Ondanks dat Huidstudio Zuiver haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren, is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

• Mocht een klant een nabehandeling van PMU wensen terwijl Huidstudio Zuiver dit (medisch) niet verantwoord vindt, mag Huidstudio Zuiver deze nabehandeling weigeren.

• Huidstudio Zuiver is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Huidstudio Zuiver niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

• Huidstudio Zuiver is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor PMU of andere behandelingen, klant draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

• Voor het geval Huidstudio Zuiver aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Huidstudio Zuiver desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

• In het geval van een vertrouwensbreuk is klant volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Betaling

• Huidstudio Zuiver vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de aangegeven looptijd is of de voorraad strekt.

• De klant dient de behandeling contant of per pin transactie te voldoen op de dag van de behandeling.

Garantie

• Huidstudio Zuiver gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de Keuringsdienst van Waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

• Huidstudio Zuiver is GGD gecertificeerd, waardoor u als klant gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen van de LCHV uitgevoerd wordt.

Beschadiging en diefstal

• Huidstudio Zuiver heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

• Huidstudio Zuiver meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten

• Indien een klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Huidstudio Zuiver. Huidstudio Zuiver zal de klant binnen veertien werkdagen adequaat antwoord geven.

Recht

• Op elke overeenkomst tussen Huidstudio Zuiver en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

Vakantie sluiting | Van 1 t/m 23 juni zijn wij gesloten!
Webshop bestelling worden op 24 juni weer verwerkt.